Управління економіки Білоцерківської міської ради

Управління Білоцерківської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради, який утворюється рішенням Білоцерківської міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді.

Опис

Основні завдання та функції управління

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

- Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань.

- Виконує роботи з прогнозування та підготовки програм економічного і соціального розвитку міста.

- Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку міста на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку міста на короткостроковий період.

- Бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо - та короткостроковий період.

- Забезпечує стратегічне планування, програмування та прогнозування економічного і соціального розвитку міста.

- Бере участь у розробці проектів державних цільових, регіональних та міжрегіональних програм;

- Бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму, проводить моніторинг її реалізації та соціально-економічних результатів, сприяє розвитку на території міста конкуренції, підвищенню ефективності функціонування об'єктів ринкової інфраструктури.

- Бере участь у підготовці пропозицій з питань ефективного використання економічних, трудових, фінансових, кредитних ресурсів міста.

- Сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та розвитку підприємництва на території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності, розробляє разом з громадськими організаціями підприємців міські цільові програми підтримки підприємництва, зайнятості населення, сприяє їх виконанню.

- Бере участь разом з іншими структурними підрозділами міської ради у реалізації державної зовнішньоекономічної політики.

- Проводить в установленому порядку в межах своєї компетенції переговори з офіційними представниками іноземних країн, акредитованих в Україні.

- Забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

- Бере участь разом з іншими структурними підрозділами в організації участі підприємств та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах.

- Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей міста.

- Надає суб'єктам підприємницької діяльності, що розташовані на території міста, інформацію про пропозиції іноземних підприємств щодо співробітництва та сприяє популяризації пропозицій підприємств міста за межами України.

- Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп з питань зовнішньоекономічної діяльності.

- Бере участь у формуванні складу офіційних делегацій міської ради, що беруть участь у переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах, інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва.

- Бере участь у роботі щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів на розвиток економічного потенціалу міста.

- Вживає заходів до розширення міжрегіональних економічних зв'язків, готує проекти відповідних угод.

- Проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності.

- Сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, підвищенню інноваційного рівня виробництва і якості продукції, створенню територіальних центрів трансферу технологій, технопарків.

- Здійснює організаційно-методичне керівництво, координує та забезпечує діяльність структурних підрозділів міської ради з питань розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку міста на середньостроковий період та програм економічного і соціального розвитку міста на короткостроковий період, забезпечує взаємодію з ними під час розроблення місцевих цільових, регіональних і галузевих програм, а також під час розв'язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил міста.

- Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні.

- Забезпечує в межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

- Здійснює відповідно до законодавства інші функції відповідно до покладених на управління завдань.