Юридичне управління Білоцерківської міської ради

Юридичне управління Білоцерківської міської ради

Опис

Функції управління:

- розробляє та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Білоцерківської міської ради, міського голови, та її виконавчих органів;

- здійснює правову експертизу проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших актів, що подаються на підпис міському голові, погоджує (візує або візує з зауваженнями) їх за наявності віз керівників відповідних виконавчих органів;

- інформує міського голову, секретаря міської ради та керуючого справами про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

- погоджує (візує) проекти договорів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів;

- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, дані, що характеризують стан дотримання законності виконавчими органами міської ради;

- контролює правильному застосуванню актів законодавства про працю;

- проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяє вивченню чинного законодавства, роз'яснює існуючу практику його застосування, інформує про внесення змін та доповнень до нормативних актів;

- розглядає звернення громадян, листи підприємств, установ, організацій, звернення та запити народних депутатів України та правоохоронних органів України, які відносяться до компетенції Управління;

- представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Білоцерківської міської ради, міського голови та виконавчих органів міської ради в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

- організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

- здійснює контроль за виконанням судових рішень, що стосуються прав та обов’язків міської ради чи її виконавчих органів;

- сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, інших органів наділених владними повноваженнями, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;

- за дорученнями міського голови готує звернення до правоохоронних органів про притягнення до відповідальності осіб, які завдають шкоду інтересам територіальної громади міста;

- сприяє впровадженню стандартів політики якості та забезпечує їх підтримку і супровід;

- сприяє адмініструванню бази нормативних актів Білоцерківської міської ради;

- забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Управління, на веб-порталі міської ради;

- за дорученням міського голови вивчає окремі проблемні питання, вносить пропозицій щодо шляхів їх розв’язання;

- сприяє у проведенні громадських слухань та «круглих столів» з питань, що стосується повноважень Управління;

- надає пропозиції по залученню додаткових ресурсів, грантів міжнародних організацій та фондів;

- сприяє у наданні допомоги в забезпеченні доступу особи до первинної та вторинної правової допомоги та медіації.

- планує свою роботу на рік з урахуванням плану роботи міської ради і виконкому та доручень міського голови.

- здійснює інші повноваження, покладені на Управління відповідно до чинного законодавства.

Начальник юридичного управління:

- управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноособово;

- здійснює керівництво діяльністю Управління;

- без доручення діє від імені Управління, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

- видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

- візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

Заступник начальника Управління:

- організовує виконання доручень начальника Управління;

- здійснює безпосередньо керівництво підпорядкованим йому структурними підрозділами Управління;

- здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією;

- обов’язки начальника Управління під час його відсутності виконує заступник начальника, а у разі його відсутності чи неможливості виконання своїх повноважень інший начальник відділу відповідно до наказу начальника Управління