Завершено

П Р О Е К Т

1. Анотація проекту (не більше 2 стор.; на окремих аркушах). В анотації слід чітко і стисло розкрити зміст проекту за такою схемою:

 назва проекту;

 актуальність проекту; обґрунтування необхідності проекту; соціальноекономічна спрямованість та реальна можливість його виконання;

 перелік заходів проекту;

 очікувані результати проекту;

 цільові групи проекту;

 обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування;

 організації-партнери, співвиконавці проекту.

примітка. Анотація не вважається окремою частиною змісту проекту, а є стислим викладенням проекту у цілому. При складенні анотації бажано у найбільш лаконічний спосіб викласти його суть й головний зміст за запропонованою вище схемою. Враховуючи наведене, вважається за доцільне рекомендувати розробникам проектів складати анотацію після завершення написання проекту та заповнення відповідних додатків.

2. Детальний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект (не більше 2 стор.). Пропонується надати інформацію за наступними складовими:

 Детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складення цього проекту;  Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб;

 Підтвердження відповідності проекту Державній стратегії регіонального розвитку, плану заходів з її реалізації, а також стратегії розвитку відповідного регіону.

 Визначення цільових груп проекту (категорій працівників, верств населення, на які спрямовані результати проекту);

 Підстави для визначення цільових груп та заходів;

 Обґрунтування спрямованості результатів проекту визначеним цільовим групам.

2.2. Мета та завдання проекту (не більше 1 стор.). Мета проекту потребує чіткого формулювання.

Мета має довготерміновий характер і пов’язана з впливом проекту, досягненням запланованих змін завдяки реалізації даного проекту. Завдання спрямовані на досягнення коротко- або довготермінових результатів. Вони мають визначити логіку розв'язання проблеми, на вирішення якої спрямовано проект та досягнення його мети.

Команда

Консультанти

Партнери

Фінансування

Завершено

Початок

Реалізація

Завершено

Опис етапу проекту

Проект был очень сложный и очень важный - но мы его победидли!