Класний керівник - це не лише надбавка

Класний керівник - це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту.

В розрізі завдань роль класного керівника перш за все виховна аніж педагогічна. Основні завдання класного керівника

 • виховання громадянина України, поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;
 • формування особистості учня (вихованця), його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдаровань;
 • реалізацію права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);
 • формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи. 

Організація діяльності та вимоги класного керівника. 

Вимоги:

 1. Наявність педагогічної освіти або відповідної професійної освіти та професійно-педагогічної підготовки.
 2. Здійснює педагогічну діяльність.
 3. Належний фізичний та психічний стан здоров'я.

Обов'язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на працівника за його згодою, і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. 

Зміна класного керівника протягом навчального року допускається у виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів (вихованців) та їх батьків. 

На класного керівника покладається керівництво лише одним класом чи, навчальною групою.

У початкових класах класне керівництво здійснює вчитель початкових класів.

Функціональні обов'язки класного керівника розробляються відповідно до цього Положення з урахуванням типу закладу та завдань і затверджуються директором навчального закладу. 

Класний керівник є організатором учнівського колективу: 

 • сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями (вихованцями) рівня та обсягу освіти, а також розвиткові їх здібностей;
 • створює умови для організації змістовного дозвілля, у тому числі організовує та проводить відвідування музеїв, театрів, виставок, екскурсій, заходи з охорони природи; 
 • відповідає за профілактику бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи (особливо для учнів з числа незахищеної та пільгової категорії населення); 
 • сприяє підготовці учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;
 • співпрацює з вчителями, викладачами, майстрами виробничого навчання, психологом, медичними працівниками, органами учнівського самоврядування, батьками та іншими учасниками навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в учнівському колективі (групі), соціального захисту учнів (вихованців). 

Права класного керівника:

 • відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласних заходів, семестрових, річних атестацій та заліків у закріпленому класі (групі), бути присутнім на заходах, що проводять для учнів (вихованців) навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні або фізичні особи; 
 • внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів (вихованців);
 • ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів (вихованців);
 • внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів класу (групи) щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів у порядку, визначеному законодавством;

Зверніть увагу:

Згідно Положення про класне керівництво внесення пропозицій є правом а не обов’язком класного керівника. Це не означає, що даним правом не треба користуватися. На мою думку, і це кореспондується із іншими пунктами Положення класний керівник повинен вносити пропозиції щодо організації та проведення позаурочних заходів, а ось питання матеріального забезпечення цих заходів, форм і методів проведення заходу не повинен вносити. Це уже питання батьків.

 • відвідування учнів (вихованців) за місцем їх проживання або в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу (за згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їх побуту та виховання, а також виходити з пропозиціями на педагогічних зборах щодо притягнення до відповідальності батьків, які ведуть аморальний спосіб життя, грубо поводяться зі своїми дітьми, завдають їм моральної та фізичної шкоди; 

Зверніть увагу: 

Згідно Положення про класне керівництво відвідування учнів (вихованців) за місцем їх проживання є правом але не обов’язком класного керівник а. Такий обов’язок може бути передбачений у іншому акті, затвердженому керівником навчального закладу. 

З часів розробки цього Положення законодавство у сфері попередження насильства в сім‘ї трансформувалося, обов’язок щодо відвідування за місцем проживання перейшов до органів опіки і піклування.

 • вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання;
 • вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями (вихованцями);
 • захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства;
 • матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.

Обов‘язки класного керівника:

 • вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів (вихованців);
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованцями) статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
 • інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів (вихованців) педагогічну раду, адміністрацію навчального закладу, батьків;
 • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня (вихованця), захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • пропагувати здоровий спосіб життя;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • вести документацію, пов'язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо);
 • регулярно готувати і проводити батьківські збори, збори учнівського активу класу (групи) (не менше 2 разів на семестр) та збори органів учнівського самоврядування. 

Класний керівник складає план роботи з учнівським колективом у формі, визначеній адміністрацією навчального закладу, підзвітний директору навчального закладу, а з питань організації навчально-виховного процесу - заступнику директора з навчально-виховної роботи.

Діяльність класного керівника загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу регулюється Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого Наказ Міністерства освіти і науки України 06.09.2000 N 434 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2000 року за N 659/4880 

Дивіться також