ГО "ОЗЕРО КАЧИНЕ" відкрила офіційний спір щодо формування складу громради при КМДА

У міжнародний день демократії ГО Озеро Качине вперше в історії громадськості Києва відкрила офіційний спір щодо формування складу громадської ради при КМДА у 2021 році. 

Відповідна заява до Київської міської державної адміністрації від ГО Озеро Качине (вих. 1509-21-КМДА від 15.09.2021) подана і зареєстрована в КМДА (вх. 33947 від 15.09.2021).

Голова ГО Озеро Качине Сергій Куценко поінформував громадськість Києва, посадовців КМДА про це також через відкрите звернення у соціальної мережі ФБ: на своїй сторінці та на сторінці ГО "Озеро Качине".

Сергій Куценко вчора ознайомив із заявою ГО Озеро Качине Романа Лелюка - керівника  Департаменту суспільних комунікацій КМДА

Важливо! До уваги: ЗМІ, Кличко - мерКиївська міська державна адміністрація - КМДАДепартамент суспільних комунікацій КМДАКиївська міська радаГромадська Рада при Київській Міській Державній Адміністрації 2019-21

Текст заяви ГО Озеро Качине від 15 вересня 2021 р. №1509-21-КМДА                                          

"Київська міська державна адміністрація

Про оскарження рішень ініціативної групи для формування складу громадської ради при КМДА, утвореної Розпорядженням КМДА від 16 липня 2021 року № 1595              

Питання формування складу громадської ради при Київській міській державній адміністрації (далі - КМДА) регулюються нормами Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 353) (далі – Типове положення).

Розпорядженням КМДА від 16 липня 2021 року № 1595 було утворено ініціативну групу для формування складу громадської ради при КМДА (далі – ініціативна група). Пунктом 8 Типового положення передбачено: «Формою роботи ініціативної групи є засідання. Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи». За інформацією, оприлюдненою на офіційному веб-сайті КМДА за посиланням https://bit.ly/3ll81zo , ініціативна група станом на 14.09.2021 провела 5 засідань, на яких приймала рішення. Пунктом 10 Типового положення передбачено: «Рішення ініціативної групи може бути оскаржене до органу виконавчої влади».

Цим листом ГО "ОЗЕРО КАЧИНЕ" оскаржує до КМДА зазначені нижче рішення ініціативної групи з відповідним обґрунтуванням невідповідності їх нормам Типового положення. Тим самим, ГО "ОЗЕРО КАЧИНЕ" відкриває офіційний спір щодо формування складу громадської ради при КМДА у 2021 році. Оскільки пункт 16 Типового положення ставить умовою затвердження складу громадської ради відсутність спорів щодо формування складу громадської ради, то у КМДА будуть відсутні повноваження затвердити склад громадської ради при КМДА на підставі протоколу установчих зборів, що плануються бути проведеними 16 вересня 2021 року або в інший день, доки даний спір не буде вирішеним.

Перелік оскаржуваних рішень ініціативної групи з відповідним обґрунтуванням невідповідності їх нормам Типового положення:

1. Відповідно до сторінки 32 Протоколу №3 засідання ініціативної групи від 31 серпня 2021 року (доступно за посиланням https://bit.ly/3tECpbs ) ініціативною групою було прийнято рішення «Направити на доопрацювання повні комплекти документів інститутів громадянського суспільства та направлені у термін до 17 серпня 2021 року, але мають невідповідності документів (відомостей) або технічні помилки (наведені у Додатку 2)». Згідно відомостей зазначеного Додатку 2 невідповідність документів ГО "ОЗЕРО КАЧИНЕ" на думку ініціативної групи полягала в наступному: «Інформація про діяльності зазначена посиланням», що відноситься до відомостей про результати діяльності ГО "ОЗЕРО КАЧИНЕ" (додається).

Дане рішення є неправомірним з огляду на таке.

1.1. Пунктом 10 Типового положення визначено: «Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді». Отже, відомості про результати діяльності ІГС надсилаються виключно в електронному вигляді.

1.2. Спеціальним законом, який регулює відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів, є Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг». Стаття 5 зазначеного Закону визначає: «Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною». Веб-браузер є електронним засобом, який відображає на моніторі посилання на сторінки у мережі інтернет у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

1.3. Отже, відомості про результати діяльності ГО "ОЗЕРО КАЧИНЕ", які містять посилання на відповідну інформацію, відповідають вимогам Типового положення бути надісланими в електронному вигляді, адже веб-браузер може перетворити ці посилання на візуальну форму відображення на моніторі зазначеної інформації.

2. Відповідно до Протоколу №2 засідання ініціативної групи від 22 липня 2021 року (доступно за посиланням https://bit.ly/3CdTUT0 ) ініціативною групою було прийнято рішення:

 «Затвердити запропонований (прим. наведений у додатку 8 до протоколу) текст повідомлення для оприлюднення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва формування нового складу Громадської ради…».

Дані рішення є неправомірними з огляду на таке.

2.1. Типовим положенням не передбачено повноваження ініціативної групи затверджувати текст повідомлення. Натомість, пункт 9 Типового положення визначає, що саме «орган виконавчої влади (КМДА) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та будь-яким іншим способом повідомлення», що вказує на обов’язок підготовки такого повідомлення саме органом виконавчої влади (КМДА).

2.2. Отже, текст повідомлення повинен був складатися КМДА.

3. Відповідно до Протоколу №2 засідання ініціативної групи від 22 липня 2021 року (доступно за посиланням https://bit.ly/3CdTUT0 ) ініціативною групою були прийняті рішення:

«Затвердити запропоновані вимоги до інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах»;

«Затвердити запропоновані вимоги до кандидатів, яких делеговано до участі в установчих зборах».

Дані рішення є неправомірними з огляду на таке.

3.1. Типовим положенням не передбачено повноваження ініціативної групи визначати вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів. Натомість, пунктом 12 Типового положення передбачено: «Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні є: невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6 цього Типового положення».

3.2. Отже, виключно Типове положення визначає вимоги до інституту громадянського суспільства та кандидатів.

3.3. Проте, порушуючи норми Типового положення, ініціативна група створила ситуацію введення громадськості в оману стосовно чинних відповідних вимог (свідомо або внаслідок недосконалого опанування відповідних норм). Наприклад:

3.4. Абзац другий пункту 6 Типового положення визначає вимоги для ІГС, які подають своїх представників для формування громадської ради виключно при міністерствах та інших ЦОВВ. КМДА не є ні міністерством, ані іншим ЦОВВ, проте ініціативна група застосувала саме ці вимоги: «реалізувати свої проекти у сфері, пов’язаній з діяльністю КМДА…в статуті (положенні) якого визначені відповідні цілі і завдання». Натомість, вимоги до ІГС визначені абзацом четвертим пункту 6: «До складу громадської ради при Київській держадміністрації можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці».

3.5. Тобто, згідно пункту 6 Типового положення, відповідними ІГС для участі у формуванні складу громадської ради при КМДА є такі, які:

«не менше шести місяців до дати оприлюднення КМДА повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території міста Києва».

Варто зазначити, що використано дієслово «проводять» в теперішньому часі у поєднанні зі строком діяльності, що вказує на систематичний та тривалий характер такої діяльності.

4. Відповідно до Протоколу №4 засідання ініціативної групи від 09 вересня 2021 року (доступно за посиланням https://bit.ly/3Ag65hK ) ініціативною групою були прийняті рішення: «Допустити до установчих зборів кандидатів від інститутів громадянського суспільства, документи яких відповідають встановленим вимогам, а також тих, які усунули невідповідності документів (відомостей) у визначений термін (наведені у Додатку 1).»

Дані рішення є неправомірними з огляду на таке.

4.1. Пунктом 12 Типового положення передбачено: «Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні є: невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6 цього Типового положення».

4.2. В підпункті 3.5. цієї Скарги шляхом аналізу норм пункту 6 Типового положення доведено, що до складу громадської ради при КМДА можуть бути обрані представники тих ІГС, які «не менше шести місяців до дати оприлюднення КМДА повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території міста Києва, що мають систематичний та тривалий характер». Крім того, пунктом 10 Типового положення зазначено, що «Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою, в тому числі, в інших відкритих джерелах».

4.3. Натомість, більшість ІГС, які делегували своїх кандидатів до участі в установчих зборах, не відповідають зазначеним пунктом 6 Типового положення вимог, а ініціативна група не перевіряла відповідну інформацію у відкритих джерелах, що дало змогу подавати недостовірну інформацію. Щоб довести обґрунтованість цього твердження проаналізуємо для прикладу відомості про результати діяльності перших 10 ІГС за списком згідно Додатку 1, який розміщено за посиланням https://bit.ly/3hwY5Se .

4.4. Асоціація «Телекомунікаційна палата України»: діяльність має загальноукраїнський характер, жодного проекту чи діяльності на території міста Києва не виявлено;

4.5. Всеукраїнська громадська організація «Спілка християнських письменників України»: проводять виставки в містах по всій Україні, в тому числі і в місті Київ. Діяльність в місті Києві має періодичний характер.

4.6. Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок»: має діяльність на території міста Києва;

4.7. Громадська організація «АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ «Україна - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР»: зазначено, що розпочато проект «Антикорупційний тренінг центр для територіальної громади міста Києва». В мережі інтернет така інформація не підтверджується, відсутнє зазначення дати початку такого проекту, щоб перевірити, що проект триває більше 6 місяців.

4.8. Громадська організація «Організація з захисту прав пайовиків – інвесторів елінг-центру «ЛАГУНА»: зазначена інформація не підтверджується результатами пошуку в відкритих джерелах.

4.9. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД КУЛЬТУРНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ»: відсутня діяльність на території міста Києва (декларується лише готовність здійснювати таку діяльність).

4.10. Друкований засіб масової інформації «Березняківський вісник»: за результатами пошуку в мережі інтернет, дане «ЗМІ» лише бере участь в установчих зборах до різноманітних громадських радах при органах виконавчої влади, жодної інформаційної діяльності на території міста Києва чи будь-де не виявлено.

4.11. МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНА. МОЛОДЬ. НАДІЯ»: інформація про діяльність залишається незмінною і дублюється протягом вже багатьох років, наприклад, в 2019 році ця організація зазначала, що її гуртки відвідували протягом 2017-2018 років 120 дітей від 4 до 10 років, з них 9 дітей з багатодітних сімей. В 2021 році зазначено те ж саме, тобто діти не ростуть, їм так само від 4 до 10 років, їх так само 120 дітей. В мережі інтернет ця інформація не підтверджується.

4.12. Благодійний фонд «Голосієво»: інформація не підтверджується результатами пошуку в мережі інтернет, зокрема, зазначено, що надають побутові послуги населенню (якому населенню, кількість отримувачів), консультують громадян з правових питань (де консультують, де телефон чи посилання на сторінку в мережі інтернет, де можна отримати такі консультації, кількість консультацій).

4.13. Громадська організація «Громадянський корпус»: здійснюють діяльність на території міста Києва, що підтверджується відомостями з відкритих джерел, зокрема веб-сайту зазначеної організації.

4.14. Отже, з 10 проаналізованих ІГС лише 2 мають діяльність постійного характеру на території міста Києва щонайменше протягом останніх 8 місяців, що підтверджується результатами пошуків в мережі інтернет. Ще 2 мають загальноукраїнський характер. Інші 6 є професійними учасниками установчих зборів з формування різноманітних громадських рад, інформацію про свою діяльність зазначають одну і ту саму, яка не змінюється протягом часу і яка не підтверджується пошуком в інтернеті, не мають ні веб-сайту, ні сторінки в соціальних мережах. Для прикладу підтвердження діяльності організації: результатами пошуку словосполучення «ГО Озеро качине» є посилання на сторінку в Фейсбук організації, і станом на 14.09.2021 відображено (будь-якому користувачу будь-якого браузера), що про ГО «ГО Озеро качине» в даний момент розмовляють (обмінюються повідомленнями) 42 особи.

5. Враховуючи вищевикладене та те, що даними рішеннями створені невідворотні зміни щодо формування складу громадської ради (допущені до участі ІГС, які не мають право участі, недопущені ІГС, які відповідають вимогам), єдиним правомірним рішенням КМДА в даній ситуації є запуск нової правомірної процедури формування складу громадської ради при КМДА шляхом скасування Розпорядженням КМДА від 16 липня 2021 року № 1595, не затвердження складу громадської ради на підставі протоколу установчих зборів, що планують бути проведеними 16 вересня або іншої дати, встановленої ініціативною групою, видання нового розпорядження про утворення нової ініціативної групи.

Обґрунтування даного вирішення ситуації.

5.1. Пунктом 10 Типового положення передбачено: «Рішення ініціативної групи може бути оскаржене до органу виконавчої влади». Порядок оскарження регулюється Законом України «Про звернення громадян». Ст.19 цього Закону визначає обов’язки суб’єктів владних повноважень щодо розгляду скарг, зокрема: «скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням».

5.2. Проте, КМДА не має повноважень скасовувати чи змінювати рішення ініціативної групи. В той же час КМДА зобов’язано вживати заходів до припинення неправомірних дій, усувати причини та умови, які сприяли порушенням.

5.3. В процесі формування громадської ради КМДА приймає два рішення: розпорядження про утворення ініціативної групи та розпорядження про затвердження складу громадської ради, яке КМДА не має права приймати доки спір не буде вирішеним на підставі пункту 16 Типового положення.

5.4. Отже, в разі визнання цієї скарги обґрунтованою за результатами перевірки викладених в цій скарзі відомостей, для припинення неправомірних дій щодо формування складу громадської ради при КМДА з порушенням норм Типового положення, єдиним рішенням, яке може прийняти в дані ситуації КМДА є скасування Розпорядженням КМДА від 16 липня 2021 року № 1595, видання нового розпорядження про утворення нової ініціативної групи з належним інформуванням її членів з боку КМДА про необхідність дотримання норм Типового положення під час формування складу громадської ради при КМДА.

6. При розгляді порушених в цьому зверненні питань прошу керуватись обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень висновками Верховного Суду щодо застосування норм ЗУ «Про звернення громадян», викладених в постановах, а саме:

- від 31 жовтня 2019 року у справі № 813/1960/18 – щодо поширення норм ЗУ «Про звернення громадян» на звернення громадських організацій та їх керівників в частині їх розгляду та вирішення, а також про надання оцінки всім твердженням заявника;

- від 27 квітня 2020 року у справі № 813/4351/16 (викладених у абзаці 8 розділу ІV) щодо належного обґрунтування і вирішення всіх поставлених у зверненні питань.

7. Належну та обґрунтовану відповідь з копією розпорядження про скасування Розпорядженням КМДА від 16 липня 2021 року № 1595, видання нового розпорядження про утворення нової ініціативної групи для формування складу громадської ради при КМДА у 2021 році просимо надіслати протягом місяця на електронну пошту [email protected] .

Додаток: ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОЗЕРО КАЧИНЕ» - на 1 арк.

З повагою

Голова Сергій Куценко"