Депутат Київради зобов'язаний виконувати доручення виборців!

Скільки гарного є в нашому законодавстві. Нажаль ми не користуємось тими правами, які маємо. А посадовцям, депутатам того й треба. Що ж почнемо з початку. З нагадування депутатам та виборцям азів демократії.

Як показала практика після виборів депутати зовсім забувають про свої обов'язки. Не будемо вдаватись до персоналій, вони достатньо відомі серед киян. Просто нагадаємо тим депутатам, які мають коротку пам'ять або не цікавляться нормативними документами про їх ОБОВ'ЯЗКИ, а не їх "ХОТЕЛКИ". Сподіваюсь і виборцям буде корисна ця інформація. І коли будь-який "обранець" чи "обранка" наступного разу буде вчити вас "уму-розуму", або "виховувати" вас завжди майте при собі ці документи-пам'ятки для депутатів. 

РІШЕННЯ від 7 липня 2016 року N 579/579 "Про Регламент Київської міської ради"

"Стаття 6. Обов'язки депутата Київради

1. Депутат Київради зобов'язаний:

1) дотримуватися Конституції та законів України, положень цього Регламенту та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Київради та її органів;

2) виражати і захищати інтереси територіальної громади міста Києва;

3) входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються Київрадою (крім заступника міського голови - секретаря Київради);

4) брати участь у роботі Київради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, бути присутнім на засіданнях цих органів та особисто брати участь у голосуванні, усебічно сприяти виконанню їх рішень; у разі неможливості бути присутнім на пленарному засіданні Київради або на засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії, до складу якої він входить, депутат Київради повідомляє про це заступнику міського голови - секретарю Київради чи голові відповідної постійної або тимчасової контрольної комісії;

5) за дорученням Київради, постійної чи тимчасової контрольної комісії, до складу якої його обрано, брати безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на пленарних засіданнях Київради та засіданнях відповідних комісій;

6) виконувати рішення Київради, її органів та доручення Київського міського голови, інформувати їх про виконання відповідних рішень і доручень;

7) підтримувати зв'язок з виборцями, територіальною громадою міста Києва, трудовими колективами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на території міста Києва;

8) виконувати доручення виборців;

9) не рідше одного разу на півріччя інформувати територіальну громаду міста Києва про роботу Київради та її органів і періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед територіальною громадою міста Києва;

10) брати участь у громадських слуханнях;

11) вивчати громадську думку;

12) вивчати потреби територіальної громади міста Києва, інформувати про них Київраду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

13) визначити і оприлюднити дні, час та місце прийому громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади міста Києва, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

14) виконувати вимоги головуючого на пленарному засіданні Київради щодо дотримання положень Регламенту Київради;

15) дотримуватися правил депутатської етики, закріплених у статті 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", цьому Регламенті та Кодексі етики депутата Київської міської ради;

16) під час здійснення депутатських повноважень беззастережно дотримуватися вимог та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", чинними положеннями Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо фінансового контролю, іншими нормативно-правовими актами з питань протидії та запобігання хабарництву і корупції, а також цим Регламентом;

17) подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік у строки, передбачені частиною восьмою статті 8 цього Регламенту;

18) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та цим Регламентом."

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»:

Стаття 17. Доручення виборців

1. Виборці можуть давати своєму депутатові місцевої ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.

2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання місцевих рад та їх органів.

3. Доручення виборців депутатові місцевої ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.

4. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття відповідною радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом місцевої ради до відома відповідної ради або її органів.

5. Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам місцевої ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів місцевої ради та територіальної громади.

6. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку відповідної території, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань.

7. Депутат місцевої ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу.

8. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється відповідними радами, їх органами та депутатами місцевих рад. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх виконання.

9. Депутат місцевої ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.